GIỚI THIỆU

General

<< <  Page 18 of 18

Oct 1, 2014
Category: General
Posted by: thongdiepducme

Sau đây là cách đọc kinh Mân Côi mà Đức Mẹ CUAPA, Nicaragua năm 1980 (đã được Giám Mục sở tại công nhận) yêu cầu linh mục Bernardo Martinez nói cho mọi người được biết, trước mỗi mầu nhiệm Mân Côi, thì đọc và suy gẫm một đoạn thánh kinh. Hội Thông Điệp Đức Mẹ sưu tầm và ghi ra đây để tùy nghi qúy bạn sử dụng đẹp lòng Đức Me.

 

Oct 1, 2014
Category: General
Posted by: admin
The news module was installed. Exciting. This news article is not using the Summary field and therefore there is no link to read more. But you can click on the news heading to read only this article.


Next page: ĐỨC MẸ MARIA


344273