VIDEO

 

Bài Thuyết Trình của bà Vassula về sứ điệp
“Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa”
tại Sydney, Australia ngày 11 tháng 3 năm 1998  
(TRUE LIFE IN GOD)

Phần 1 

Phần 2 

Phần 3

Phần 4 

Phần 5

Phần 6

Phần 7 

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13 

Phần 14 45831